Sunday, January 14, 2018

Mozzjoni f'waqtha - Michael Briguglio


Il-Mument 14 ta' Jannar 2018

“Ghandu jkun hemm talba formali lill-Gvern sabiex sabiex jieħu l-art fiż-Żonqor lura mingħand Sadeen u jagħtih lura lill-Maltin”.  Dan kien il-messagg tal-kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali ta’ Marsaskala, f’mozzjoni imressqa din il-gimgha.

Din il-mozzjoni takkumpanja mozzjoni imressqa mill-grupp Nazzjonalista fil-parlament ta’ Malta, u hi konformi ma’ dak li qed jitolbu ghaqdiet ambjentali bhall-Front Harsien ODZ, Din l-Art Helwa, Flimkien ghall-Ambjent Ahjar u r-Ramblers Association of Malta. Dan qed jitolbuh ukoll partiti ohrajn ta’ l-oppozizzjoni, gazzetti indipendenti u nies ta’ rieda tajba. Ta’ min infakkar li fl-2015 Malta rat l-ikbar dimostrazzjoni ambjentalista ta’ kull zmien, bl-iskop li z-Zonqor jigi protett.

Ilkoll nafu li minkejja l-pompa ta’ propaganda mill-Gvern Laburista u minkejja l-preferenzi li inghata Sadeen minn fuq dahar il-poplu Malti, l-American University of Malta falliet bil-kbir milli tilħaq il-miri tagħha u saħansitra ukoll naqset dawn il-miri bin-nofs. Nafu li l-Universita’ s’issa gabet biss 15-il student u qed tkecci bosta akkademici.

Nittama li l-Partit Laburista jisma l-ghajta popolari li tezisti sabiex iz-Zonqor jigi protett. Minflok ma jirreagixxi b’negattivita’, jista’ jkun pozittiv u jipprova jaghmel l-almu tieghu ghal kunsens nazzjonali. J’alla l-Universita’ taghmel success, izda sa dan it-tant m’ghandniex nissagirfikaw art daqshekk prezzjuza. Sa fejn naf jien is-success ta’ Universita’ jiddependi minn kriterji akkademici u sostenibbli, u mhux minn kemm hemm veduta tajba tal-bahar.

F’dan l-artiklu, pero’, nixtieq naghmel emfasi fuq ir-rwol tal-Kunsilliera fil-politika. Fil-kas taz-Zonqor, il-grupp ta’ kunsilliera Nazzjonalisti kien proattiv u pprezenta mozzjoni ghal-gid komuni. Nemmen li din il-prassi ghandha tigi addottata iktar frekwentament b’hidma kongunta ta’ kunsilliera Nazzjonalisti u ohrajn li jixtiequ jinghaqdu maghhom.

Jezistu bizibilju ta’ kwistjonijiet ta’ importanza kemm lokali kif ukoll nazzjonali fejn il-kunsilliera jistghu ikunu proattivi. U jekk dan jaghmel sens f’kunsilli fejn il-Partit Nazzjonalista ghandu minoranza ta’ siggijiet, ahseb wara kemm jaghmel iktar sens f’kunsilli fejn tezisti maggoranza Nazzjonalista.

Qed nitkellem mhux biss dwar kwistjonijiet ta’ kostruzzjoni u zvilupp, izda ukoll fuq kwistjonijiet ohra li jolqtu direttament lir-residenti. Dawn ivarjaw minn infurzar sa’ sigurta, minn devoluzzjoni ta’ art pubblika sa metodi ta’ finanzjament, u minn introduzzjoni ta’ bye-laws sa l-importanza ta’ politika ibbazata fuq evidenza, nghidu ahna permezz ta’ social impact assessments u community profiling.

Ghalhekk tajjeb li fil-hidma ghall-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali tas-sena d-diehla, ikun hemm emfasi sabiex il-gruppi nazzjonalisti fil-kunsilli rispettivi jibnu fuq it-tajjeb li diga’ qed isir u fejn hemm bzonn  ikunu iktar proattivi permezz ta’ mozzjonijiet kongunti, hidma mas-socjeta’ civili u prezenza kontinwa fuq il-midja.

Il-Partit Nazzjonalista introduca il-kunsilli lokali 25 sena ilu. Jemmen fis-sussidjarjeta’ biex b’hekk ma jkunx hemm eccess ta’ poter f’idejn il-Gvern centrali u biex il-residenti ikollhom vuci akbar f’kwistjonijiet lokali. Ghall kuntrarju, il-Gvern Laburista qed ihott dan bil-mod il-mod u qed jiccentralizza l-poter f’idejn grupp zghir ta’ nies. Jehtieg li nergghu naghmlu l-kunsilli konformi ma’ l-iskop originali taghhom.

Sunday, December 10, 2017

Riforma fil-Kunsilli Lokali - Michael Briguglio

Il-Mument 10 ta' Dicembru 2017

Il-Kunsilli Lokali f’Malta ser jaghlqu 25 sena. Dawn qeghdin jaqdu l-htigijiet tal-lokalitajiet rispettivi taghhom?

Aspett ewlieni f’dan ir-rigward huwa l-finanzi. Il-Kunsilli Lokali ghandhom ghazliet limitati dwar kif jistghu jiggeneraw id-dhul. Id-dhul ewlieni jigi mill-Gvern centrali. Hemm ukoll possibilita’ ta’ dhul minn fondi ta’ l-Unjoni Ewropea, minn skemi specifici tal-Gvern u minn reklamar u certi permessi.

Politika ta’ riforma fil-kunsilli ghandha temfasizza li persentagg tad-dhul Governattiv mill-VAT, turizmu u oqsma ohra jigi maqsum mal-kunsilli.

Izda huwa car li hemm bzonn li l-Kunsilli jkollhom iktar opportunitajiet biex jiggeneraw id-dhul. Dan huwa necessarju biex jigi ffinanzjat xoghol bhal dak infrastrutturali u gbir ta’ l-iskart, kif ukoll inizjattivi bhal dawk  edukazzjonali, socjali u kulturali. Dawn ta’ l-ahhar huma importanti sabiex ikun hemm iktar sigurta’, integrazzjoni socjali u sens ta’ komunita’.

Idealment, l-agenda lokali ta’ Malta temfasizzja id-dicentralizazzjoni sabiex l-ebda gvern ma jkollu poter eccessiv. Permezz tas-sussidjarjeta’, decizzjonijiet li jistghu jittiehdu mill-kunsilli lokali m’ghandhom jittiehdu minn xi Ministru.

Din il-filosofija tista’ twassal sabiex il-kunsilli ikunu iktar sostenibbli. Per ezempju, art tal-gvern tista’ tigi devoluta lill-kunsilli. Parkeggi, bini pubbliku u siti storici jistghu jigu mmanigjati mill-kunsilli, u d-dhul iggenerat jista’ jintuza ghal htigijiet lokali. Biex naghti ezempju prattiku: il-car park pubbliku tax-Xatt ta’ Tas-Sliema huwa ikrah ferm u biex wiehed jipparkja jigi ‘mitlub’ ihallas. Mhux ahjar kieku dawn il-flus imorru ghand il-kunsill sabiex il-car park jigi msebbah u flus ohra jintuzaw ghall-bankini u htigijiet ohra?

Riforma fil-Kunsilli Lokali ghandha tizgura ukoll li l-Kunsilli ikollhom rwol ewlieni fit-tehid tad-decizzjoni ta’ l-Awtorita’ ta’ l-Ippjanar. Decizzjonijiet li jistghu jittiehdu mill-Kunsilli, bhal dawk ta’ enforzar dwar kostruzzjoni u ta’ street markings, ghandhom jittiehdu mill-Kunsilli, u mhux minn entitajiet centralizzati.

Importanti ukoll li skemi lokali bhal dawk ta’ parkegg ghar-residenti ma jkunux diskriminatorji. Ma jistax ikun li pajjzina jibqa karatterizzat minn lokalitajiet b’dawn l-iskemi u ohrajn minghajrom.

Qasam iehor ta’ importanza huwa dak tas-Social Impact Assessment. Jehtieg li l-Kunslli ikollhom fondi u access ghal servizzi professjonali bhal dawk ta’ socjologi, ekonomisti u esperti kulturali sabiex ikun hemm taghrif car dwar demografija, realtajiet socjali, komunitajiet u aspirazzjonijiet tar-residenti. Dan kollu jghin sabiex decizzjonijiet jittiehdu fuq bazi ta’ evidenza.

Il-Kunsilli ghandhom iservu ukoll ta’ centri ta’ servizzi u informazzjoni bhal tfittix ta’ impjieg, kura u pariri professjonali. U l-istess Kunslli ghandhom ikunu mharrga kif jahdmu ahjar ma’ l-istampa u s-socjeta’ civili.

Sfortunatament jidher li l-Gvern Laburista miexi lejn direzzjoni ohra. Iktar ma jghaddi zmien, iktar qed jahtaf poter taht idejh, b’iktar poter f’idejn il-Ministri.

Ezempju ta’ dan huwa l-enfurzar. Filwaqt li l-Kunsilli ta’ kuljum jaffacjaw abbuzi f’oqsma bhall-kostruzzjoni, skart, parkegg abbuziv u storbju, l-istess kunsilli qed jispiccaw jittalbu mal-Gvern biex ikun hemm enforzar.  Dan mhux sew.

Ezempju iehor hu l-kisi ta’ toroq. Hemm min qed jghid li l-programm ta’ seba’ snin tal-Gvern ser jikkonsiti minn kisi ta’ ftit pulzieri fit-toroq madwar Malta u Ghawdex. Jekk dan huwa l-kas, mhux ahjar kieku dan ix-xoghol isir mill-Kunsilli u jsir b’mod olistiku?

Iktar ma jkun hemm poter f’idejn il-Ministri, iktar ikun hemm tentazzjoni ghall-koruzzjoni . Tista’ tinqatel is-sens ta’ inizjattiva fil-kunsilli lokali.

Minn naha l-ohra, id-dicentralizzazjoni tista’ twassal ghal Kunsilli iktar incentivati biex ikunu kreattivi u innovattivi. Dan jista’ jinkoragixxi iktar sens civiku u iktar sens ta’ komunita’. B’hekk ikollna Kunsilli Lokali attivi u b’ruh socjali, u mhux Kunsilli Lokali tallaba tal-Ministri.


Friday, December 8, 2017

Wednesday, December 6, 2017

Sliema developers finding 'easy way out' of parking obligations

The Sliema Local Council held a meeting with the Planning Authority to discuss current matters reflecting the locality, including construction management, parking problems, tables and chairs on public land, and the need for a master plan.

Times of Malta report, including interview with Mayor Anthony Chircop can be read here


Neighbourhood Watch Training -SliemaDate: Tuesday 12 December
Time: 5-7pm
Venue: Sliema Local Council

After a successful session involving Victim Support Malta, Police Force, Sliema Local Council and residents, a second session will be held on Tuesday.

More information about 'Watch Out' can be found here.Monday, December 4, 2017

Free-For-All in Balluta with the blessing of Authorities

Sliema and St Julians Local Councils are supporting the objections of Din l-Art Ħelwa, Sliema Heritage Society, Flimkien ghall-Ambjent Ahjar, Kamra tal-Periti and residents, who have appealed for Villa St Ignatius, one of Balluta’s oldest landmarks to be scheduled and protected.

But there is a free for all in Ballutta: Building Regulations Office and Planning Authority have been alerted. Construction workers play hide-and-seek with enforcement officials. As fequently happens with such works, they commence in the weekends or after office hours. Works go on without any health and safety measures. Yet another example of the malaise we are experiencing. Residents' anger is justified.

Links refer:https://www.timesofmalta.com/articles/view/20171202/local/watch-workmen-hack-at-balluta-landmark-with-impunity.664671