Tuesday, January 23, 2018

Fort Cambridge Highrise Public ConsultationA new Public Consultation - PA 02906/16 - Site at, Triq Tigne c/w, Triq Il- Ponta Ta' Dragut, Sliema, Malta – has been launched. The proposed development is just a few metres up from the Townsquare highrise development. Deadline for submissions is 23 February 2018.

The following is the link to the relevant page:

Sliema Locality Meeting 2018


A presentation shall be given on how the Local Council spent its finances in 2017, and a discussion shall then ensue on residents' priorities for the 2018 budget.

Those residents whose name appears on the last Sliema Electoral Register are invited to attend.


Sunday, January 14, 2018

Mozzjoni f'waqtha - Michael Briguglio


Il-Mument 14 ta' Jannar 2018

“Ghandu jkun hemm talba formali lill-Gvern sabiex sabiex jieħu l-art fiż-Żonqor lura mingħand Sadeen u jagħtih lura lill-Maltin”.  Dan kien il-messagg tal-kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali ta’ Marsaskala, f’mozzjoni imressqa din il-gimgha.

Din il-mozzjoni takkumpanja mozzjoni imressqa mill-grupp Nazzjonalista fil-parlament ta’ Malta, u hi konformi ma’ dak li qed jitolbu ghaqdiet ambjentali bhall-Front Harsien ODZ, Din l-Art Helwa, Flimkien ghall-Ambjent Ahjar u r-Ramblers Association of Malta. Dan qed jitolbuh ukoll partiti ohrajn ta’ l-oppozizzjoni, gazzetti indipendenti u nies ta’ rieda tajba. Ta’ min infakkar li fl-2015 Malta rat l-ikbar dimostrazzjoni ambjentalista ta’ kull zmien, bl-iskop li z-Zonqor jigi protett.

Ilkoll nafu li minkejja l-pompa ta’ propaganda mill-Gvern Laburista u minkejja l-preferenzi li inghata Sadeen minn fuq dahar il-poplu Malti, l-American University of Malta falliet bil-kbir milli tilħaq il-miri tagħha u saħansitra ukoll naqset dawn il-miri bin-nofs. Nafu li l-Universita’ s’issa gabet biss 15-il student u qed tkecci bosta akkademici.

Nittama li l-Partit Laburista jisma l-ghajta popolari li tezisti sabiex iz-Zonqor jigi protett. Minflok ma jirreagixxi b’negattivita’, jista’ jkun pozittiv u jipprova jaghmel l-almu tieghu ghal kunsens nazzjonali. J’alla l-Universita’ taghmel success, izda sa dan it-tant m’ghandniex nissagirfikaw art daqshekk prezzjuza. Sa fejn naf jien is-success ta’ Universita’ jiddependi minn kriterji akkademici u sostenibbli, u mhux minn kemm hemm veduta tajba tal-bahar.

F’dan l-artiklu, pero’, nixtieq naghmel emfasi fuq ir-rwol tal-Kunsilliera fil-politika. Fil-kas taz-Zonqor, il-grupp ta’ kunsilliera Nazzjonalisti kien proattiv u pprezenta mozzjoni ghal-gid komuni. Nemmen li din il-prassi ghandha tigi addottata iktar frekwentament b’hidma kongunta ta’ kunsilliera Nazzjonalisti u ohrajn li jixtiequ jinghaqdu maghhom.

Jezistu bizibilju ta’ kwistjonijiet ta’ importanza kemm lokali kif ukoll nazzjonali fejn il-kunsilliera jistghu ikunu proattivi. U jekk dan jaghmel sens f’kunsilli fejn il-Partit Nazzjonalista ghandu minoranza ta’ siggijiet, ahseb wara kemm jaghmel iktar sens f’kunsilli fejn tezisti maggoranza Nazzjonalista.

Qed nitkellem mhux biss dwar kwistjonijiet ta’ kostruzzjoni u zvilupp, izda ukoll fuq kwistjonijiet ohra li jolqtu direttament lir-residenti. Dawn ivarjaw minn infurzar sa’ sigurta, minn devoluzzjoni ta’ art pubblika sa metodi ta’ finanzjament, u minn introduzzjoni ta’ bye-laws sa l-importanza ta’ politika ibbazata fuq evidenza, nghidu ahna permezz ta’ social impact assessments u community profiling.

Ghalhekk tajjeb li fil-hidma ghall-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali tas-sena d-diehla, ikun hemm emfasi sabiex il-gruppi nazzjonalisti fil-kunsilli rispettivi jibnu fuq it-tajjeb li diga’ qed isir u fejn hemm bzonn  ikunu iktar proattivi permezz ta’ mozzjonijiet kongunti, hidma mas-socjeta’ civili u prezenza kontinwa fuq il-midja.

Il-Partit Nazzjonalista introduca il-kunsilli lokali 25 sena ilu. Jemmen fis-sussidjarjeta’ biex b’hekk ma jkunx hemm eccess ta’ poter f’idejn il-Gvern centrali u biex il-residenti ikollhom vuci akbar f’kwistjonijiet lokali. Ghall kuntrarju, il-Gvern Laburista qed ihott dan bil-mod il-mod u qed jiccentralizza l-poter f’idejn grupp zghir ta’ nies. Jehtieg li nergghu naghmlu l-kunsilli konformi ma’ l-iskop originali taghhom.